ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

     Άρθρο 1ο

Ιδρύεται  σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και έδρα τον Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Το σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία του και το έτος ίδρυσης 1987.

 

     Άρθρο 2ο

Σκοπός του σωματείου είναι:

Η μελέτη και η προώθηση της επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Η υπεύθυνη τοποθέτηση σ’ αυτά τα προβλήματα και η συλλογική δράση για την επίλυση τους.

Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου των μελών του Σωματείου και γενικότερα των κατοίκων της περιοχής.

Η ψυχαγωγία των μελών του, η καλλιέργεια του πνεύματος της φυσιολατρείας, στα πλαίσια της προστασίας του φυσικού περι­βάλλοντος.

Η συστηματική καλλιέργεια του πνεύματος του ακτιβισμού που  συνοδεύεται από μια εσωτερική ηθική παρόρμηση εθελοντισμού και η εφαρμογή του με ανάλογες δράσεις που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προαγωγή της  μόρφωσης κτλ. (διάφορες μορφές δράσης και εκδηλώσεις, όπως υπαίθριες συναυλίες, κινητοποιήσεις καθαρισμού, αναδάσωσης, τράπεζα αίματος κ.λ.π.).

Η καλλιέργεια σε βάθος, η ανάπτυξη και διάδοση της μουσικής, του χορού και των εκδρομών.

Η προστασία και υπεράσπιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς (Αρχιτεκτονική, μουσική, γράμματα κ.λ.π.).

Η παροχή τεχνικής ή άλλης βοήθειας προς τα μέλη για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν σχέση με την περιοχή.

Η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις επιστημονικές οργανώσεις και τα άλλα πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία της πόλης, για την προώθηση των παραπάνω σκοπών του Σωματείου.

 

Άρθρο 3ο

Μέσα για την πραγματοποίηση  των σκοπών του σωματείου είναι:

Η σύνταξη μελετών και εισηγήσεων για τα προβλήματα των κατοίκων, η παράσταση σε δημόσιες υπηρεσίες και τους Δήμους που έχουν σχέση με την περιοχή.

Η οργάνωση συγκεντρώσεων, ομιλιών, προβολών και συζητήσεων, κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων βιβλίου, ζωγραφικής, τεχνικών μελετών – προτάσεων, οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, η δημιουργία εργαστηρίων και ομάδων θεάτρου, μουσικής, λογοτεχνίας κ.λ.π., η οργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εκδρομών, διαγωνισμών, χορών και γενικά η μελέτη και η οργάνωση όλων εκείνων των εκδηλώσεων που τα αρμόδια όργανα του σωματείου θα κρίνουν απαραίτητα.

Η δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (internet) καθώς και η κυκλοφορία εφημερίδας.

Η σύναψη χορηγιών και διαφημίσεων.

Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά-κοινοτικά προγράμματα σχετικά με τους σκοπούς του Συνδέσμου.

Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με άλλους αθλητικούς, πολιτιστικούς και παρόμοιων σκοπών συλλόγους του νομού Θεσσαλονίκης, αλλά και ολόκληρης της χώρας, καθώς και του εξωτερικού, με στόχο την προώθηση και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν σε θέματα  αθλητισμού  και πολιτισμού, την παρακίνηση  των νέων σε αυτά και γενικότερα την ενίσχυση της αθλητικής ιδέας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄

ΜΕΛΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

     Άρθρο 4ο

Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει φυσικό πρόσωπο και κάθε κάτοικος ή ιδιοκτήτης (κατοικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου) της περιοχής του Συνοικισμού Κωνσταντινουπολιτών Πυλαίας, που είναι πρόθυμος να εργαστεί για την επιτυχία των σκοπών του και δέχεται τις διατάξεις του Καταστατικού..

Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του Σωματείου ορίζεται σε είκοσι και ο μέγιστος είναι απεριόριστος.

Για   να αποκτήσει   κάποιος   την   ιδιότητα  του  μέλους,  πρέπει   να  έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να υποβάλει έγγραφη αίτηση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την εγγραφή του στην πρώτη συνεδρίασή του. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνεται στην αρχή της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

Το Δ.Σ. ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να απονέμει τον τίτλο του επίτιμου μέλους σε άτομα που παρείχαν εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου.

Τα μέλη του Σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο δύο (2) μηνών από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

Η διαγραφή και η αποβολή μέλους του σωματείου γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

     Άρθρο 5ο

Τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα:

Να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του σ’ οποιοδήποτε θέμα απα­σχολεί το σωματείο και να αναπτύσσει τη γνώμη αυτή στα αρμόδια όργανα του.

Να εκλέγει και να εκλέγεται υπό την προϋπόθεση του άρθρου 4 εδ. 5.

Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:

α) να συμμετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητα του σωματείου για την πραγματοποίηση των σκοπών του,

β) να πληρώνει τακτικά τις συνδρομές του και να παρακολουθεί τις Γενικές Συνελεύσεις,

γ) να εκπληρώνει ευσυνείδητα και υπεύθυνα τις εργασίες που έχει αναλάβει.

 

ΠΟΙΝΕΣ

     Άρθρο 6ο

Τιμωρείται με έγγραφη επίπληξη ή αποβολή μέχρι 6 μήνες ή διαγραφή οποιοδήποτε μέλος του σωματείου, που:

α) Δεν είναι συνεπές στις οικονομικές του υποχρεώσεις για τρία συναπτά διαχειριστικά έτη.

β) Απωλέσει την ιδιότητα του διαμένοντος στην περιοχή του Συνοικισμού των Κωνσταντινουπολίτικων ή του ιδιοκτήτη κατοικίας ή διαμερίσματος ή οικοπέδου.

γ) Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος ιδίως:

  • Παραβιάζει το καταστατικό.
  • Δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ
  • Με την δραστηριότητα και τη συμπεριφορά του προσβάλει την υπόληψη ή διαταράσσει την ησυχία του σωματείου ή έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του και τις βασικές αρχές λειτουργίας του.
  • Ενεργεί με πρόθεση να βλάψει το σωματείο ή να εμποδίσει την πραγματοποίηση των σκοπών του.
  • Έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα εναντίον ζωής, των ηθών της προσωπικής ελευθερίας, ή για οποιοδήποτε από τα θεωρούμενα ως ατιμωτικά αδικήματα του Ποινικού Κώδικα.
  • Δεν εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το σωματείο.

 

Η αποβολή στις περιπτώσεις (α) και (β) γίνεται με διαπιστωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τελεί υπό την τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση (γ) απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από προηγούμενη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

     Άρθρο 7ο

Το μέλος του σωματείου που τιμωρείται με αποβολή ή διαγραφή, μπορεί να προσφύγει στην Γ.Σ., που αποφασίζει οριστικά για την επικύρωση, την τροποποίηση (μείωση ή επαύξηση) ή την εξάλειψη της ποινής, αφού προηγουμένως ακούσει το τιμωρημένο μέλος και το Δ.Σ.

Η σχετική απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

     Άρθρο 8ο

Η συνδρομή των μελών είναι ετήσια. Είναι δυνατή η προκαταβολή συνδρομών μέχρι 2 ετών.

Το ύψος της ελάχιστης συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής και κάθε μελλοντική τους αυξομείωση καθορίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι παρόντα στην Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ.

 

     Άρθρο 9ο

Εάν μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα και περισσότερο από τρία συναπτά (3) έτη την πληρωμή των συνδρομών του, το Δ.Σ. με έγγραφό του, το καλεί να εκπληρώσει την υποχρέωση του τάσσοντας του εύλογη προθεσμία. Εάν το μέλος δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση, το Δ.Σ. μπορεί, με απόφασή του, να προτείνει τη διαγραφή του. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνεται στην αρχή της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

Το μέλος που διαγράφεται για καθυστέρηση συνδρομών, μπορεί να ξαναγραφτεί οποτεδήποτε, εφ’ όσον υποβάλει νέα αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και εξοφλήσει τις οφειλές του προς το σωματείο.

 

Άρθρο 10ο

Οποιοδήποτε μέλος είναι δυνατό να αποχωρήσει από το σωματείο, αφού καταθέσει σχετική έγγραφη δήλωση στο Δ.Σ.  Μπορεί να γίνει  πάλι μέλος εφ’ όσον υποβληθεί στις διατυπώσεις της δεύτερης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου.

 

    Άρθρο 11ο

Όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την εσωτερική λειτουργία του σωματείου θα ρυθμιστούν με εσωτερικό κανονισμό, που θα συν­ταχθεί από ειδική επιτροπή, εκλεγόμενη από τακτική Γ.Σ. Ο κανονισμός αυτός που θα υποβληθεί για ψήφιση από την Επιτροπή στην αμέσως επόμενη από την εκλογή της τακτικής Γ.Σ. δεν πρέπει να αντιστρατεύεται τις διατάξεις του Καταστατικού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄

ΠΟΡΟΙ

     Άρθρο 12ο

Πόροι του σωματείου είναι:

α) Τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και οι έκτακτες οικονομικές εισφορές των μελών.

β) Οποιαδήποτε δωρεά, κληροδότημα, οικονομική ενίσχυση, χορηγία, διαφήμιση αρκεί να μην γίνεται με όρους που είναι αντίθετοι στους σκοπούς του σωματείου ή εμποδίζουν την πραγματοποίησή τους.

γ) Οι ευρωπαϊκές ή κρατικές επιχορηγήσεις καθώς και οι αντίστοιχες δημοτικές ή περιφερειακές.

δ) Τα έσοδα από τις δράσεις και εκδηλώσεις του Σωματείου.

ε) Κάθε έσοδο από  οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, εφ’ όσον εγκρίνε­ται από το Δ.Σ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 Άρθρο 13ο

Όργανα του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο  και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     Άρθρο 14ο

Το Διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξηθούν σε επτά (7), ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/5 των μελών του Συνδέσμου.

Το Δ.Σ. εκλέγεται για δύο (2) χρόνια με μυστική ψηφοφορία από την τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από μέλη του σωματείου.

Μέλη του Δ.Σ. γίνονται οι πρώτοι πέντε (5) (ή επτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Δ.Σ.) από τους υποψήφιους, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει. Οι επόμενοι 3 στη σειρά υποψήφιοι θεωρούνται ως επιλαχόντες.

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

     Άρθρο 15ο

Μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Μέσα σε οκτώ (8) επίσης μέρες από την συγκρότηση του σε σώμα, το Δ.Σ. καλεί σε κοινή συνεδρίαση το Προεδρείο του προηγού­μενου Δ.Σ. και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο τη διαχείριση, το αρχείο και γενικά την περιουσία του σωματείου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

     Άρθρο 16ο

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα υποχρεωτικά αλλά και όποτε άλλοτε το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους (στην οποία θα καθορίζουν και τα θέματα που θα συζητηθούν) τρία (3) από τα μέλη του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσα σε έξι (6) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφ’ όσον είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του ή στην περίπτωση που είναι επταμελές τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για δεύτερη και τρίτη φορά.  Αν υπάρξει και τρί­τη ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟ Δ.Σ.

     Άρθρο 17ο

Όποιο μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές τακτικές Συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα μεν αλλά για περισσότερες από δέκα (10) τακτικές διαδοχικές Συνεδριάσεις, θεω­ρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από τον επιλαχόντα Σύμβουλο που έχει σειρά.

Δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν από επιλαχόντες, περισσότερα από τρία (3) μέλη του Δ. Σ.

Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχουν επιλαχόντες για να καλύψουν τις κενές θέσεις του Δ.Σ., ο Πρόεδρος του είναι υποχρεωμένος μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα την συμπληρωματική εκλογή Συμβούλων για την κά­λυψη των κενών θέσεων.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

     Άρθρο 18ο

Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο και διαχειρίζεται την περιουσία του.

Ψηφίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον απολογισμό και τον ισολογισμό της χρήσης που έληξε, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και γενικά αποφασί­ζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου, εκτός από εκείνα για τα οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν κοινή ευθύνη για κάθε πράξη του, δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις που πάρθηκαν σε Συνεδρίαση στην ο­ποία απουσίαζαν ή ήταν παρόντα αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται στα Πρακτικά.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

     Άρθρο 19ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σωματείο στα Δικαστήρια, σε κάθε Αρχή και σε οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο.

Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. Συγκαλεί τις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού.

Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λογοδοτεί στις Γενικές  Συνελεύσεις για λογαριασμό του Δ.Σ.

Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του σωμα­τείου, τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές προς τις Τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων, χρεογράφων, ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του σωματείου.

Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα φροντίζει για την εφαρ­μογή του Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των  Γενικών Συνελεύσεων.

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

     Άρθρο 20ο

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Εάν το ίδιο συμβαίνει και με τον Αντιπρόεδρο, τα καθήκοντα του εκτελεί ο Σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο ορισμένες από τις αρμοδιότητες του.

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     Άρθρο 21ο

Ο Γενικός Γραμματέας  τηρεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και το αρχείο του σωματείου και φυλάγει τη σφραγίδα του.

Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο:

α)  Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.

β) Συντάσσει και υπογράφει κάθε έγγραφο του σωματείου, τα εν­τάλματα πληρωμών και τις εντολές προς τις Τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων, χρεωγράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του σωματείου.

γ) Φροντίζει για την εφαρμογή του Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.

 

ΤΑΜΙΑΣ

     Άρθρο 22ο

Ο ταμίας εισπράττει τις μηνιαίες συνδρομές και γενικά όλες τις οικονομικές παροχές των μελών προς το σωματείο, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις.  Τις μηνιαίες συνδρο­μές των μελών μπορούν να εισπράττουν επίσης ο Γενικός Γραμματέας και ο Έφορος.

Ο ταμίας ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή, με εντάλματα που εκδίδονται. μετά από έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Τηρεί τα βιβλία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και φυλάει σε φακέλους όλα τα δικαιολογητικά των πληρωμών. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ .Σ .  το δίμηνο απολογισμό του Ταμείου.

Καταθέτει σε Τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά του σωματείου, μπορεί όμως, με απόφαση του Δ.Σ. να κρατάει στο ταμείο του ένα ποσό για τις επείγουσες ανάγκες του Σωματείου.  Οι αναλήψεις των χρημάτων, χρεωγράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του σωματείου πραγματοποιούνται από τον Ταμία, ή άλλο Σύμβουλο μετά από εντολή και ειδική εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

     Άρθρο 23ο

Η ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκ­λέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο ψηφο­δέλτιο που εκλέγεται και το Δ.Σ. Οι επόμενοι δύο κατά σειρά επιτυχίας από τους υποψήφιους της Ελεγκτικής Επιτροπής θεωρούνται ως Επιλαχόντες.

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο, την οικονομική διαχείριση του  σωματείου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

     Άρθρο 24ο

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του σωματείου.

Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι  Τακτικές και Έκτακτες και συγ­καλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., με πρόσκληση που περι­λαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Γ.Σ. και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόσκληση τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του σωματείου και ταχυδρομείται στα μέλη οχτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ. εφ’ όσον τούτο είναι εφικτό.

Τα μέλη που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι την έναρξη της Γ.Σ. συμμετέχουν σ’ αυτήν με πλήρη δικαιώματα (δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν, να εκλέγονται και να συμμετέχουν στις συζητήσεις).

 

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 25ο

Η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 50% συν ένα των μελών που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι την έναρξη της Γ.Σ. Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με βάση τους ενημερωμένους από τον Ταμία ονομαστικούς καταλόγους των μελών.  Όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί την Γ.Σ. να εκλέξει το Προεδρείο.  Εάν η Γ.Σ. δεν επιτύχει απαρτία, την ίδια μέρα και ώρα της επομένης εβδομάδος και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ, όπου έχει απαρτία εφ’ όσον ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα και έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους δεν είναι μικρό­τερος του 1/4 του συνολικού αριθμού των μελών του σωματείου.

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΩΝ Γ.Σ.

 Άρθρο 26ο

Στις Γ.Σ. καθήκοντα Προέδρου και Γραμματέα εκτελούν μέλη του σωματείου που εκλέγονται με ανάταση των χεριών.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της και κανο­νίζει τις συζητήσεις σύμφωνα με την σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε θέμα και δίνει το λόγο με βάση τον κατάλογο που έχει καταρτίσει, τηρώντας την σειρά προτεραιότητας.

Είναι υποχρεωμένος να απαγορεύει κάθε ομιλία ή συζήτηση για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και έχει το δικαίωμα να αφαιρεί το λόγο από τους ομιλητές που παρεκτρέ­πονται και να αποβάλει από την αίθουσα τα μέλη που με την συμπεριφορά τους εμποδίζουν τις εργασίες της Γ.Σ.

Καλεί  την Γ.Σ. να ψηφίζει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διά­ταξης ή σε όποιο άλλο θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

     Άρθρο 27ο

Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός αν γίνεται ψηφοφορία για κάθε θέμα που το Καταστατικό απαιτεί άλλη πλειοψηφία.

Η ψηφοφορία γίνεται είτε με ονομαστική κλήση είτε με ανάταση των χεριών. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο σε περίπτωση εκλογής Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής και σε περιπτώσεις που η Γ.Σ. αποφασίζει ως δευτεροβάθμιο όργανο σε θέματα ένστασης εναντίον της εγγραφής μέλους ή τιμωρίας μέλους με διαγραφή ή αποβολή και γενικά από προσωπικού θέματος.

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ Γ.Σ.

     Άρθρο 28ο

Τακτική Γ.Σ. γίνεται μία φορά το χρόνο, κάθε Σεπτέμβριο.

1. Στην τακτική Γ.Σ. διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Γ.Σ. και λογοδοτεί το Δ.Σ. για την δραστηριότητα του σωματείου (τη σχετική με την πραγματοποίηση των σκοπών του και την εφαρμογή του Καταστατικού) στη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου.

Μετά διαβάζεται ο οικονομικός απολογισμός ολοκλήρου του προηγουμένου χρόνου και η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και στη συνέχει η Γ.Σ. εγκρίνει τις πράξεις και την ετήσια οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και το απαλλάσσει από κάθε ευθύνη.  Έπειτα διαβάζεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της νέας περιόδου και ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος και η έγκριση των πράξεων για τις οποίες λογοδότησε το Δ.Σ. και ακολουθούν αρχαι­ρεσίες με εκλογή πρώτα εφορευτικής επιτροπής.

  1. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων οποιοδήποτε θέμα εφ’ όσον ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που υπογράφεται από το 1/10 τουλάχιστον των μελών και έχει κατατεθεί μέχρι την 15η Ιανου­αρίου προκειμένου για την Πρώτη Τακτική Γ.Σ. και μέχρι την 15η Αυγούστου προκειμένου για τη δεύτερη.
  2. Στις τακτικές όπως και τις έκτακτες Γ.Σ. απαγορεύεται η συζήτηση θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ Γ.Σ.

     Άρθρο 29ο

Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. είτε:

α) Με την σχετική απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είτε

β) Μετά από αίτηση που υπογράφεται από το 1/5 τουλάχιστον των μελών και περιέχει τους λόγους της έκτακτης σύγκλησης οι οποίοι αποτελούν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε 15 μέρες από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή την υποβολή της σχετικής αίτησης των μελών.

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

     Άρθρο 30ο

Κάθε δύο χρόνια στην Τακτική Γ.Σ. και μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης γίνονται οι Αρχαιρεσίες για την ανά­δειξη του Διοικητικού Συμβουλίου  και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, πρέπει να υποβάλλουν στην Γραμματεία έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας, το αργότερο δύο (2) μέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών.  Τα ονόματα των υποψηφίων τοποθετούνται στον πίνακα ανακοινώσεων.

Εάν δεν έχουν κατατεθεί έγκαιρα οι δηλώσεις υποψηφιότητας, που είναι απαραίτητες για να καταρτισθεί ψηφοδέλτιο με τον απαι­τούμενο αριθμό υποψηφίων (για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής), οι Αρχαιρεσίες αναβάλλονται για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος για να συμπληρωθεί στο μεταξύ ο αριθμός των Υποψηφίων.

Οι Αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων, τόσο για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ, όσο και για το αξίωμα του μέλους της Ελεγκτι­κής Επιτροπής.

Κάθε εκλογέας έχει το δικαίωμα να ψηφίζει μέχρι 5 υποψηφίους (ή επτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Δ.Σ.) για τα μέλη του Δ.Σ. και τρείς για τα μέλη της Ελεγκτικής Επι­τροπής.

Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι 5 πρώτοι και της Ελεγκτικής Επιτροπής οι τρείς πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας η οποία καθορίζεται από τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που συγκεντρώνει κάθε ένας από τους υποψήφιους.

Η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που έχει τη φροντίδα και την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών. Όταν τελειώσει η ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη δια­λογή των ψήφων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες, κατά σειρά επι­τυχίας τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ελεγκτική Επιτροπή και καθορίζει την σειρά των Επιλαχόντων ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσαν.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, η σειρά επι­τυχίας καθορίζεται με κλήρωση.

Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον πίνακα ανακοινώσεων Πρακτικό των Αρχαιρεσιών, καλεί τους επιτυχόντες σε πρώτη συνεδρίαση και παραδίνει τα ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά με τις Αρχαιρεσίες στον πλειοψηφήσαντα Σύμ­βουλο που καλεί το νέο Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε σώμα σύμφωνα με το άρθρο 20.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ’

ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

     Άρθρο 31ο

Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του σωματείου απαιτείται η σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως η οποία έχει απαρτία εφ’ όσον παρευρίσκεται το 50% τουλάχιστον των μελών.  Η απόφαση για την τροποποίηση  του Καταστατικού ή τη διάλυση του σωματείου πρέπει να συγκεντρώνει την πλειοψηφία των 3/4 των πιο πάνω μελών, τα οποία αποφασίζουν με μυστική ψηφοφορία.

 

Άρθρο 32ο

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό που θα συνταχθεί ή τους σχετικούς με τα σωματεία Νόμους  ρυθμίζεται, με απόφαση του Δ.Σ. που υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνελεύσεως.

 

     Άρθρο 33ο

Η περιουσία του σωματείου με την διάλυση του θα περιέρχεται στον Δήμο.

 

     Άρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 34 άρθρα συνολικά, εγκρίθηκε σήμερα μετά από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου που συγκλήθηκε στις 4 Απριλίου 2015 για το σκοπό αυτό και θα τεθεί σε ισχύ από την εγγραφή του στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη, ……………….

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακολουθούν οι υπογραφές και η σφραγίδα του Συνδέσμου
καθώς και η έγκριση και επικύρωση του παρόντος καταστατικού
από την με αριθμ. ……../………. διάταξη του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης την ……………….

 

Το πρώτο καταστατικό του Συνδέσμου Κατοίκων Συνοικισμού Κωνσταντινουπολιτών χρονολογείται το 1987 (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1987). Το καταστατικό τροποποιήθηκε το 2014 για την κάλυψη της ανάγκης νομιμοποίησης της ομάδας χάντμπολ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2014).

 

Μοιραστείτε με άλλους

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*
*
Website